Algemene voorwaarden Digital Traffic:


In deze algemene voorwaarden wordt verstaan ​​onder;

Digital Traffic: gevestigd te Willem Passtoorsstraat 40, 4881BR te Zundert en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 78428211, handelend onder de naam Digital Traffic.

Opdrachtgever: de natuurlijke rechtspersoon die aan Digital Traffic de opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden.

Klant: de natuurlijke rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van een bedrijf die een overeenkomst aangaat met Digital Traffic.

Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Digital Traffic en de klant van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1. Toepasselijkheid

1.1. De Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, diensten, werkzaamheden en leveringen van Digital Traffic, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten, in dat geval expliciet anders is overeengekomen.

1.2. Eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Digital Traffic uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

1.3. Wanneer door Digital Traffic gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Digital Traffic onderhavige voorwaarden soepel toepast.

1.4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Digital Traffic, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Digital Traffic in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Digital Traffic vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

1.6. Digital Traffic behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden komt de toepasselijkheid van alle voorgaande (versies van) algemene voorwaarden te vervallen. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om deze algemene voorwaarden regelmatig op wijzigingen te controleren.

2. Aanbiedingen 

2.1. Alle aanbiedingen van Digital Traffic zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.

2.2. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Digital Traffic opgegeven informatie, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Digital Traffic haar aanbieding baseert.

2.3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Digital Traffic niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

2.4. De inhoud van de opdracht wordt uitsluitend bepaald door de in de opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de opdracht.

2.5. De prijzen in de aanbiedingen van Digital Traffic zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, tenzij anders aangegeven.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. De Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Digital Traffic eerst dan tot stand nadat Digital Traffic een opdracht heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Opdrachtgever daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.

3.2. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Digital Traffic slechts, indien deze door Digital Traffic schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de Opdrachtgever daartegen niet binnen drie (3) werkdagen schriftelijk protest heeft aangetekend.

3.3. Voor overeenkomsten, werkzaamheden of transacties waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen zeven (7) werkdagen na factuurdatum.

3.4. Digital Traffic is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, voordat (verder) te presteren, van de Opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden

4. Facturatie en betaling


4.1. Digital traffic maakt gebruik van een automatisch betalingssysteem. De betaling voor de service zal eenmalig handmatig gedaan worden en wordt vervolgens maandelijks automatisch geïncasseerd. 


4.2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn vorderingen van Digital Traffic en de verplichtingen van de wederpartij jegens Digital Traffic onmiddellijk opeisbaar.


5. Ontbinding

5.1. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is Digital Traffic, onverminderd hetgeen daaromtrent in de overeenkomst is bepaald, gerechtigd de overeenkomst door middel van een e-mail buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de Opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn van veertien (14) dagen is om de tekortkoming te zuiveren.

6. Aansprakelijkheid 

6.1. Indien Digital Traffic aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 


A) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de 
vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
B) De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Digital Traffic
aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Digital Traffic kunnen worden toegerekend.

6.2. Het leads omzetten tot klanten valt buiten de aansprakelijkheid van Digital Traffic. Wij leveren de leads en kunnen je tot zekere hoogte ondersteunen in het sales proces, maar de leads closen ligt in de handen van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever blijft te tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn daden.

6.3. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade is niet van toepassing indien de schade te wijten is aan een opzet of grove schuld aan de zijde van Digital Traffic.

7. Overmacht en onvoorziene omstandigheden

7.1. Onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook, alsmede het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden van wie Digital Traffic voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, waardoor de opdracht niet tijdig of niet zonder naar objectieve maatstaven gemeten bovenmatige bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren zullen voor Digital Traffic als overmacht gelden. Hetzelfde geldt, indien Digital Traffic onverwacht zou worden geconfronteerd met ziekte of ongeval van haar personeel en/of derden, in wier vervanging op korte termijn in redelijkheid niet kan worden voorzien.

7.2. Indien een van de in het vorige lid genoemde gevallen zich voordoet, zal de Opdrachtgever Digital Traffic in de gelegenheid om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog in overeenstemming met de overeenkomst te verrichten.

7.3. In geval van overmacht is elke schadeplichtigheid van Digital Traffic uit welken hoofde dan ook uitgesloten. Van hun recht om in geval van overmacht de overeenkomst te ontbinden zullen partijen niet eerder gebruik maken dan na verloop van drie (3) maanden nadat de overmacht is ontstaan, tenzij partijen voor het alsnog verrichten van de overeengekomen prestatie een langere termijn zijn overeengekomen.

8. Conformiteit en garantie

8.1. Digital Traffic staat er voor in dat de dienst voldoet aan de beschrijving in de overeenkomst en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften .

8.2. Digital Traffic handhaaft een garantiebeleid waarbij het mogelijk is een deel van je investering terug te krijgen in het geval dat de voorspelde resultaten niet behaald worden, het deel van de investering wordt in de vorm van een cashback op de betaling van de maand erna gegeven.

9. Geheimhouding

9.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle (vertrouwelijke) informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

9.2. Alle informatie die Digital Traffic verstrekt aan de Opdrachtgever middels het on-boarding proces is vertrouwelijk van aard en voor het bedrijf in kwestie waarmee Digital Traffic een samenwerking heeft lopen. 

9.3. De onder lid 2 van dit artikel benoemde bepaling gaat niet op indien de verkregen informatie van algemene bekende aard is.

9.4. Digital Traffic zal de persoonlijke gegevens van de Opdrachtgever slechts gebruiken en aan derden ter beschikking stellen voor zover dit noodzakelijk mocht zijn voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1. De inhoud van het Tandarts Groei Programma blijft te tijde volledig eigendom van Digital Traffic, hieromtrent zijn geen uitzonderingen gelaten.

11. Persoonsgegevens

11.1. Digital Traffic verwerkt de persoonsgegevens van de Opdrachtgever conform de op de website gepubliceerde privacyverklaring.

12. Toepasselijk recht en forumkeuze

12.1. Op alle door Digital Traffic gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

12.2. Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd - welke ontstaan ​​naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Digital Traffic, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Digital Traffic met de Opdrachtgever kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.
  
Powered By ClickFunnels.com