Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden digitaltraffic.nl


Definities

 1. digitaltraffic.nl
  2. Klant: degene met wie digitaltraffic.nl een overeenkomst is aangegaan.
  3. Partijen: digitaltraffic.nl en klant samen.
  4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als bedrijf handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en leveringen van diensten door of namens digitaltraffic.nl.
  2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
  3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
 2.  Wanneer de betaling door klant aan Digital Traffic is voldaan, is er automatisch akkoord gegaan met de overeenkomst. 

Prijzen

 1. Alle prijzen die digitaltraffic.nl hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan digitaltraffic.nl te allen tijde wijzigen.
  2. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die digitaltraffic.nl niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
  3. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan levert digitaltraffic.nl geen diensten totdat de betaling van de klant ontvangen is.
  2. In geval van liquidatie, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, vervalt de betalingsverplichting van de klant onmiddellijk.
  3. Wanneer er een chargeback plaatsvindt, zal Digital Traffic hiervoor bij de desbetreffende klant €20 in rekening brengen. 

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan digitaltraffic.nl te verrekenen met een vordering op digitaltraffic.nl.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de samenwerking in werking is.
  2. Levering vindt plaats bij digitaltraffic.nl, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.


Levertijd

 1. De door digitaltraffic.nl opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  2. De levertijd vangt aan op het moment dat de kick-off meeting met de klant heeft plaatsgevonden.
  3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij digitaltraffic.nl niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als digitaltraffic.nl een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan digitaltraffic.nl verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid digitaltraffic.nl

 1. digitaltraffic.nl is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
  2. Indien digitaltraffic.nl aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
  3. digitaltraffic.nl is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

  Eigendomsrecht

  1. Na beëindiging van de samenwerking zal de door Digital Traffic geproduceerde content, door de klant niet kunnen worden gebruikt voor eigen projecten. 

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van digitaltraffic.nl vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. digitaltraffic.nl is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
  3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal digitaltraffic.nl zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
  4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.